Rules


REGULAMIN

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 6x7AWARD – „Czy Orzeł wylądował?” – zwany dalej „Regulaminem”.

  1. Organizator

Konkurs Fotografii Kreacyjnej 6x7AWARD - „Czy Orzeł wylądował?” – (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez 6×7 Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (kod: 01-684), przy ul. Klaudyny 32c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330803, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł, NIP 118-199-76-92, (dalej „Organizator”). Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą̨ być́ wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

  1. Czas trwania Konkursu.

Konkurs trwa od ogłoszenia w dniu 12.06.2019 do 29.08.2019 roku do godziny 23:59. Formularz zgłoszeniowy zostanie wtedy zamknięty i rozpocznie się głosowanie Jury. Wyniki konkursu zostaną upublicznione 06.09.2019 roku.

3. Tematyka Konkursu.

 

Konkurs jest organizowany z okazji 50-tej rocznicy pierwszego lądowania na Księżycu. Tematyka nadsyłanych prac powinna nawiązywać do tego wydarzenia.

 

4. Komisja Konkursowa.

Organizator powoła komisję konkursową („Jury”), składającą się z min. trzech osób. Skład Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej konkursu (6x7award.com). Jury zajmuje się oceną nadesłanych prac i wyborem finalistów oraz laureata Konkursu. Jurorom zostanie udostępniona galeria nadesłanych prac. Głosowanie odbędzie się za pomocą systemu online wyposażonego w system weryfikujący dostęp. Każdy z jurorów wskaże 20 najlepszych jego/jej zdaniem prac. Do grona finalistów zostanie zaliczonych od 8 do 12 prac, które uzyskały najwięcej głosów członków Jury. Zwycięska praca zostanie wybrana w wyniku dogrywki – osobnego głosowania jurorów na jedną z prac z grona finalistów. Zwycięży praca, która otrzyma najwięcej głosów jurorów. Decyzje podjęte przez Jury Konkursowe są̨ ostateczne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.

5. Nagrody

a. Główną nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny Leica Q2. Na podstawie głosowania Jury zostanie wyłoniona zwycięska praca. Nagroda główna w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce.

b. Prace zakwalifikowane do finału wezmą udział w wystawie w 6x7 Leica Gallery w Warszawie. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z drukiem i prezentacją zwycięskich prac, organizacją wystawy i wernisażu.

c. Dodatkowa nagroda pieniężna - 2333 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) będąca częścią Nagrody głównej zostanie pobrana i przkazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przebieg konkursu

a. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby pełnoletnie, niepowiązane kapitałowo, osobowo lub stosunkiem pracy z Organizatorem. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w konkursie.

   b. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

c. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.6x7award.com

d. Prace konkursowe przyjmowane są̨ w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do 29.08.2019 r. do godziny 23:59.

e.   Uczestnik Konkursu może zgłosić́ maksymalnie pięć zdjęć lub jeden film (wideo) o maksymalnej długości do 15 sekund.

f. Technika wykonania fotografii / wideo jest dowolna. Tematyka powinna nawiązywać do pierwszego lądowania na Księżycu w roku 1969. Podstawowe kryteria oceny prac to: oryginalność pomysłu, kreatywność i jakość wykonania.

g. W formularzu zgłoszeniowym należy dodać́ zdjęcia w formacie jpg i rozdzielczości 3000 pikseli wzdłuż dłuższego boku lub plik wideo w formacie mpeg i rozdzielczości do 1920x1080 pikseli i długości nie przekraczającej 15 sekund. Laureaci konkursu zostaną poproszeni o bezzwłocznie dostarczenie plików cyfrowych w największej posiadanej rozdzielczości - umożliwiającej druk wysokiej jakości w formacie 50cm po dłuższym boku. W przypadku nie posiadania, lub nie dostarczenia przez Laureata takich plików, maksymalnie po upływie 24h od otrzymania informacji od organizatora o zakwalifikowaniu do finału, Organizator może odstąpić́ od przyznania nagrody i zakwalifikowaniu pracy do finału.

h. Nadsyłając pracę na konkurs, Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania własnością intelektualną związaną z tą pracą. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nadesłana praca nie narusza praw instytucji i osób trzecich, w szczególności wszystkich osób widocznych na fotografii / wideo, oraz że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunków w Konkursie oraz na ich rozpowszechnianie. W przypadku braku takowej zgody, Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych osób i instytucji.

i. Nadesłane prace nie mogą zawierać́ treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe, oraz innych treści, których prezentacja publiczna jest prawnie zakazana. 

j. Decyzję czy zgłoszona fotografia realizuje temat konkursu, podejmuje Jury.

k. Organizator poinformuje laureatów o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

l. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie nadesłanych prac w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu, na elektronicznych platformach informacyjnych Organizatora i Partnerów, w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram) Organizatora i Partnerów, oraz za pośrednictwem współpracujących z Organizatorem mediów, przy czym każda taka publikacja może odbywać się wyłącznie w kontekście Konkursu, jego promocji  i informacji o rezultatach.

 

7. Licencje

    a. Autor udziela Organizatorowi Konkursu bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z nadesłanych zdjęć / wideo, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego promocją i prezentacją wyników, w tym publikacji w prasie, na stronach internetowych oraz w 6x7 Leica Gallery Warszawa, ul Mysia 3.

 

   b. Licencja jest udzielana na następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b, powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-emitowanie, a także publiczne udostępnienie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W szczególności uprawnia Organizatora Konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie i publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących Konkurs oraz jego przyszłe edycje i wszelkie wydawnictwa związane z Konkursem.

 

8. Postanowienia końcowe

    a. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu spełniają̨ warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również̇ w przepisach prawa. W tym celu Organizator może zażądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.

    b. Z udziału Konkursie wyłączeni są̨ pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.


7. Ochrona danych osobowych

a. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie związanym z jego realizacją.

b. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu, jego promocji i informowania o wynikach, oraz zgodnie z jego regulaminem.

c. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

d. Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu.

 

REGULATIONS

 

Regulations of the 6x7AWARD Photo Contest - "Has the Eagle landed?" - hereinafter referred to as the "Regulations."

1. Organizer

The Creative Photography Contest 6x7AWARD - "Has the Eagle landed?" - (hereinafter referred to as "the Contest"), is being organized by 6 × 7 LLC , with its registered office in Warsaw (ZIP: 01-684), at 32C Klaudyny street, registered by the District Court for the capital city of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under number 0000330803 (hereinafter " Organizer"). The information, provided by the Participant, will be used for the proper conduct of the Contest, including delivering a possible prize.

 

2. The duration of the Contest.

The Contest runs from the announcement on 12/06/2019 till 29/8/2019,  23:59. The application form will then close, and the Jury will start voting. The results of the Contest will be announced on 29/08/2019.

 

3. Themes of the Contest.

The Contest is organized on the occasion of the 50th anniversary of the first landing on the Moon. The subject of the submitted works should refer to this event.

 

4. Competition Commission.

The Organizer will appoint a jury ("Jury"), consisting of min. 3 persons. The list of members of the Jury will be announced on the contest’s website: www.6x7award.com. Jury will evaluate the submitted entries and select the finalists and the Winner of the Competition. Jurors will be provided with submitted works. Voting will take place via an online system, equipped with an access verification system. Each of the jurors will indicate 20 works. From 8 to 12 works, that received the most votes of the jury members, will be counted as Finalists. The winning work will be selected as a result of a separate jury vote for one of the finalists' works. The Winner will be the work which will receive the most votes of the jurors. Decisions taken by the Competition Jury are final.

 

5. Awards

a. The main prize in the Contest is a camera: Leica Q2, awarded in accordance with tax regulations in force in Poland.

b. The works qualified for the finals will take part in the exhibition at the 6x7 Leica Gallery in Warsaw. The Organizer covers all costs related to printing and presentation of winning works, organization of the exhibition and opening ceremony.

c. Additional cash prize which is part of the Main Prize will be taken and transferred by the Organizer to the Tax Office service.

 

6. The course of the Contest

a. Everybody is invited to participate in the Contest (excluding employees of the Organizer). Minors will be requested to provide the consent of parents or guardians to participate in the Contest.

b. Condition for receiving a possible prize is providing real personal data.

c. Entries for the Competition will be accepted via the application form on the website: www.6x7award.com

d. Entries will be accepted from the date of the announcement of the Contest, up till 29/09/2019, 23:59 (CET).

e. The Contest Participant may submit a maximum of five photos or one film (video) with a maximum length of up to 15 seconds.

f. All techniques of photography/video are accepted. Topics should refer to the first landing on the Moon in 1969. The primary criteria for the evaluation of works are originality of the idea, creativity, and quality of artistry.

g. In the application form, add photos in jpg format and resolution of 3000 pixels along the long side or video file in MPEG format and resolution up to 1920x1080 pixels, up to 15 seconds long. The contest winners will be asked to provide digital data at their highest resolution - enabling high-quality printing in the 50cm format over the long side. If the Winner does not provide such files, after the deadline of 24 hours from receiving the information from the Organizer about qualifying for the Final, the Organizer may refrain from awarding the prize and qualifying the work to the Final.

h. By submitting her/his work for the Contest, the Participant declares that she/he is its author and has all rights to dispose of intellectual property related to this work. Besides, the Participant declares that the submitted work does not violate the rights of institutions and third parties, in particular, all persons visible in the photograph/video, and that these persons consented to the use of their images in the Contest and their dissemination. In the absence of such consent, the Participant assumes responsibility for all legitimate claims of these persons and institutions.

i. The submitted works may not contain content intended solely for adults, including sexually explicit material, promoting alcohol or tobacco products, and other content, that is not legally permitted for public display.

j. The decision, whether the submitted photograph carries out the subject of the Content, is taken by the Jury.

k. The Organizer will inform the winners about the results of the Contest via e-mail.

l. The Participant agrees to publish the submitted entries during the Competition and after its completion, on the Organizer's and Partners' electronic information platforms, social networking sites (Facebook, Instagram) belonging to Organizer and Partners. The participant also agrees to publish entries and through the media cooperating with the Organizer. Such the publication may only take place in the context of the Contest, its promotion, and information about the results.

 

7. Licenses

    a. The author grants the Organizer a free, unlimited time and territorially license to use the submitted photos/video for the purposes of conducting the Competition, its promotion and presentation of results, including publications in the press, on websites and in 6x7 Leica Gallery Warsaw, ul. Mysia 3.

 

   b. The license is granted for the following fields of use:

- in the area of recording and reproduction of works - production of specific copies of a work, including printing, reprographic, magnetic recording and digital technique,

- in the scope of dissemination of the work in a way other than specified in point b, above - public display, display, reproduction and broadcasting, and re-broadcasting, as well as open access to works in such a way that everyone can have access to them in a place and time by yourself. In particular, it entitles the Competition Promoter to use the works free of charge by posting them on the Internet and press publications related to the Competition, post-competition exhibitions, posters and other advertising materials promoting the Competition and its future editions and all publications related to the Competition.

 

8. Final provisions

    a. The Organizer reserves the right to verify whether the winners of the Competition meet the conditions set out in these regulations, as well as in the law. For this purpose, the Organizer may request the Participant to make certain statements, provide certain data or submit specific documents.

    b. The Organizer's employees and entities and employees of entities providing services to the Organizer when organizing the Competition on the basis of civil-law contracts are excluded from the Competition, in particular employees participating in the preparation and conduct of the Competition, as well as members of the immediate family (spouses, ascendants, descendants and siblings) above